REKLAMAČNÍ ŘÁD PEVNÝCH PALIV ZEMPRAVLACH s.r.o. stř. PALIVA BEDIHOŠŤ Kvalitativní reklamace paliva Jakost paliva je určena katalogy výrobců tuhých paliv !Doba na reklamace je převzatá od výrobce vzhledem k povaze materiálu. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti . U zjevných vad (zrnitost a vytřídění) do 10 dnů od převzetí dodávky .Vlhké palivo nelze reklamovat jako vadu viz katalog SDPodmínkou je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z důvodů objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupující reklamoval vyšší obsah podsítného v době, kdy má již téměř veškeré palivo spálené.  U skrytých jakostních vad (nespalitelné zbytky,popel,výhřevnost ) lze uplatnit reklamaci do 60 dnů od data dodání, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího.Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění nesprávnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci na rozbor - lhůta na vyřízení je 30 dni.  Reklamaci paliv a služeb prodejce přijímá pověřený pracovník telefonem 736488110,osobně ,e-mailem:vlach@zempravlach.cz a vyřizuje ji do 5 kalendářních dnů od převzetí reklamace.Reklamované zboží (palivo) ponechá kupující složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí jeho kontrolu. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, ve kterém se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.Záruka se nevztahuje na palivo,které je špatně uskladněno nebo špatně použito. (porušení druhu a zrnitosti paliva uvedeného v návodu k topidlu) Uskladnění zboží : Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost. Váhová reklamace paliva V případě, že kupující nedůvěřuje hmotnosti zboží uvedené na vystaveném daňovém dokladu nebo dodacím listu si zajistí kontrolní vážení v místě vykládky do 10 km a nebo se domluví s prodávajícím o kontrole vážení na našich provozovnách před nakládkou objednaného zboží.Převážení je nutné zajistit pouze na cejchované váze !!!!!!! Přijímání reklamací u vedoucího provozovny Po - Pá 8:00 - 16:30 telefonicky: 736488110  e-mailem : vlach@zempravlach.cz
Ambrozy Design 2006 | www.ambrozy.cz